Tietosuojaseloste

1 YLEISTÄ

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Amua Oy (”Rekisterinpitäjä”) käsittelee henkilötietoja, mitä henkilötietoja kerätään, mihin tarkoituksiin henkilötietoja kerätään ja mille tahoille henkilötietoja voidaan mahdollisesti luovuttaa sekä miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös velvoitteista, joita noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan Amua Oy:n asiakastyöhön sekä palveluiden toimittamiseen ja palveluiden yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojaselostetta sovelletaan lisäksi potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn suostumuksen perusteella.

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuoja-asetus”), kansallista tietosuojalakia (5.12.2018/1050) sekä valvontaviranomaisen ohjeistuksia ja määräyksiä. Niitä tietosuojaan liittyviä termejä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojaselosteessa, tulkitaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

2 EVÄSTEET

Vieraillessasi sivustollamme ensimmäisen kerran sinua pyydetään hyväksymään tai kieltämään evästeiden käyttö. Evästeiden ja vastaavien teknologioiden käytön tarkoituksena on seurata verkkosivujen käyttöä, toteuttaa palveluita teknisesti, kehittää sivuston toimivuutta ja tarjota käyttäjille parempi käyttökokemus. Käytämme myös evästeitä, jotka ovat välttämättömiä, jotta sivustomme toimisi tarkoitetulla tavalla.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka käyttämäsi selain tallentaa tietokoneellesi, mobiililaitteellesi tai muulle laitteellesi käyttäessäsi verkkosivustoja. Evästeisiin tallentuu tietoja sivuston käytön aikana ja käyttökertojen välillä.

Evästeiden avulla sinusta voidaan kerätä esimerkiksi IP-osoite sekä tietoa siitä, millä verkkosivuilla olet vieraillut. Mikäli evästeiden kautta kerätyt tiedot ovat yksilöitäviä henkilötietoa, tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Amua Oy käyttää seuraavia evästeitä:

Välttämättömät evästeet: Verkkosivuillamme on evästeitä, jotka ovat välttämättömiä, jotta verkkosivumme toimii kunnolla. Välttämättömät evästeet ovat aina päällä, ellet estä niitä selaimesi asetuksista.

Suorituskyky- ja käyttökokemusevästeet: Suorituskyky- ja käyttökokemusevästeiden avulla kerätään tietoa, miten verkkosivujamme ja palveluitamme käytetään, jotta voimme parantaa sivujemme suorituskykyä ja käyttökokemusta sekä palvelujamme. Pyydämme näiden evästeiden käyttöön suostumuksesi vieraillessasi verkkosivuillamme. Jos et hyväksy näitä evästeitä, emme pysty yhtä tehokkaasti parantamaan verkkosivujamme ja palveluitamme.

Verkkosivuillamme käytössä olevat evästeet voivat olla pysyviä tai istuntokohtaisia evästeitä. Pysyvä eväste jää laitteeseesi suljettuasi selaimen. Pysyvä eväste säilyy voimassa sille asetettuun määräpäivään asti, ellet itse poista sitä aiemmin. Istuntoeväste lakkaa olemasta voimassa istunnon päätyttyä, kun suljet selaimesi.

3 REKISTERIN NIMI

Amua Oy:n asiakas- sekä verkkosivuilla vierailevien rekisteri.

4 YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Janne Rajala

+358 40 0700 295

janne.rajala@amua.fi

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään Amua Oy:n asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden sekä verkkosivujen vierailijoiden henkilötietoja.

Käsittelyn kohteena ovat seuraavat henkilötiedot:

 • Nimi

 • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • Evästetiedot

 • IP-osoitteet

 • Paikkatiedot (maa ja kaupunki)

 • Selain

 • Käyttöjärjestelmä

 • Referral-osoite

6 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama (rekisterinpitäjän lukuun toimiva) yhteistyökumppani käyttää rekisterin henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen luominen ja markkinointi

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • Palvelujen tarjoaminen, toimitus ja tuottaminen

 • Sopimushallinta ja laskutus

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja seuraavin perustein:

 • Rekisteröidyn suostumuksen perusteella: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn (potentiaaliset asiakkaat).

 • Sopimuksen perusteella: Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen solmiminen ja täytäntöönpano.

 • Oikeutetun edun perusteella: Rekisterinpitäjällä on asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu hyödyntää asiakastietoja palvelujen kehittämisessä sekä tuotteiden ja palvelujen markkinointiin lainsäädännössä määritellyin edellytyksin ja rajoituksin.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot saadaan asiakkailta, potentiaalisilta asiakkailta ja verkkosivujen vierailijoilta yhteydenottolomakkeen sekä muiden kontaktien (puhelin- ja sähköpostiyhteydenotot) yhteydessä.

Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin.

8 TIETOJEN KÄSITTELIJÄT JA MUUT VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan myös siirtää käsiteltäväksi Amua Oy:n yhteistyökumppaneille kohdassa kuusi määriteltyihin tarkoituksiin.

9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Amua Oy ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Sivut ovat kuitenkin kolmannen osapuolen, Shopifyn, tarjoamat. Shopify kerää ja säilyttää suostumuksellasi luovutettuja henkilötietoja suojatuissa sijainneissa tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Shopify voi tarvittaessa palvelun tarjoamiseksi siirtää tietoja EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolelle noudattaen EU:n hyväksymiä suojamekanismeja, kuten EU:n komission henkilötietojen siirtoja koskevia vakiolausekkeita.

10 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISEN PERIAATTEET

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa kuusi kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötiedot säilytetään enintään kahden vuoden ajan asiakkuuden tai yhteistyön päättymisestä tai kunnes rekisteröity pyytää tiedon poistamista. Henkilötietoja voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai rekisterinpitäjää sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Suostumuksen perusteella kerättyjä henkilötietoja säilytetään enintään kaksi vuotta.

11 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Tietoihin on käyttöoikeus vain Amua Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, joiden työtehtävien suorittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Rekisteritiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneilta edellytetään sitoutumista rekisterin henkilötietojen salassapitoon.

12 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet. Huomioithan, että oikeuksien tarkempi soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta.

Pääsääntöisesti rekisterinpitäjä ei peri pyynnön käsittelystä maksua rekisteröidyltä. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat kuitenkin ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, kuten esimerkiksi jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi periä rekisteröidyltä pyynnön käsittelystä aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja saada jäljennös henkilötiedoista: Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, sekä tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan henkilötiedon korjaamista.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsitellään

 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta

 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

 • Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa sitä, että rajoituksen kohteena olevia henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä vain:

 • Rekisteröidyn suostumuksella

 • Oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

 • Toisen luonnollisen tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi

 • Tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, että rekisterinpitäjä varmistaa tietojen paikkansapitävyyden

 • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Oikeus peruuttaa suostumus: Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröidyn henkilötiedot voidaan kuitenkin säilyttää, mikäli rekisterinpitäjään kohdistuvan, lainsäädäntöön perustuvan velvoitteen noudattaminen edellyttää henkilötietojen säilyttämistä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

Päivitetty 6.3.2024